خم کاری چیست؟

خمکاری در کل به فرآیند تغییر فرم ظاهری فلزات می گویند. این تغییر فرمها دارای درجه و زاویه و خط خم می باشد که با توجه به دستگاه های موجود تقریبا در هر زاویه، درجه و با هر نوعی شعاعیخمکاری ورق های فلزی امکان پذیر می باشد.

عملیات خم کاری دقیق ورقهای فلزی به وسیله دستگاه خمCNC چهار محور انجام می گردد.

چاپ حرارتی

عملیات چاپ رنگی 
به وسیله تکنولوژی Sublimation
تماس تلفنی